Voor wie?

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij mij terecht voor testing en behandeling van diverse logopedische stoornissen.

Kinderen en jongeren

Lezen, schrijven en rekenen

Voor sommige kinderen verloopt het leren lezen, schrijven en/of rekenen moeilijker. Logopedisten proberen deze kinderen te ondersteunen en te remediëren tijdens deze leerprocessen.
We maken een onderscheid tussen een leerprobleem en een leerstoornis. We spreken pas van een leerstoornis (dyslexie, dysorthografie of dyscalculie) wanneer er na minstens 6 maanden/1 jaar intensieve logopedische therapie, een duidelijke achterstand aanwezig blijft tegenover de normgroep. Er mogen geen andere factoren aanwezig zijn die de achterstand kunnen verklaren (bv. een mentale beperking). Dit wil uiteraard niet zeggen dat er geen comorbiditeiten (= het samen voorkomen van) kunnen voorkomen.

In de eerste helft van 2019 volgde ik verschillende studiedagen m.b.t. rekenen.

Wanneer er sprake is van een leerstoornis, zoals dyslexie, dysorthografie of dyscalculie, begeleiden logopedisten naast het kind ook de ouders en de klas in het opstellen van REDICODI-maatregelen (Remediëren, Differentiëren, Compenseren en Dispenseren).

Taalontwikkeling

De taalontwikkeling kan vertraagd op gang komen bij kinderen. We zien dan een achterstand t.o.v. leeftijdsgenoten.

Sommige kinderen gebruiken de taal ook verkeerd en maken dan veel fouten (bv. qua morfosyntaxis: verkeerd meervoudgebruik, zoals eien of verkeerd gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden, hij/zij, …). Dit noemen we een taalontwikkelingsstoornis.
Na testing komen we te weten op welke gebieden kinderen uitvallen (begrip of taalproductie, woordenschat of syntaxis, ...) en kunnen we hier gericht op inzetten tijdens therapie.

Articulatie

Kinderen kunnen soms moeilijkheden ondervinden bij de uitspraak van bepaalde klanken. We spreken van fonetische articulatiefouten wanneer een klank niet correct wordt uitgesproken (bv. ‘slissen’ of ‘lispelen’, of in logopedische termen ‘sigmatismen’). Via een gedragsmatige aanpak worden deze klanken aangeleerd en geïmplementeerd in dagelijkse spreeksituaties.

Jonge kinderen zijn soms onverstaanbaar omdat ze bepaalde klanken of lettergrepen weglaten, vervormen of vervangen door andere klanken. We spreken dan van fonologische problemen. De problemen hebben een heel andere oorzaak dan fonetische problemen. Zo horen kinderen bv. niet het verschil tussen bepaalde klanken. Wanneer de fonologische fouten in patronen voorkomen (bv. alle r’s of l’s vervangen door j’s, alle k’s vervangen door t’s, ...) spreken we van fonologische processen.

Fonologische processen vragen dan ook een andere aanpak dan fonetische articulatiefouten. In mei-juni 2019 volgde ik hier dan ook een opleiding voor (Fonologische articulatietherapie volgens Hodson en Paden).

Afwijkend mondgedrag (OMFT)

Mondademhaling, duim-, vinger- en/of speenzuigen, nagelbijten, foutieve lip- en tonggewoonten in rust en tijdens het slikken en spreken zijn voorbeelden van afwijkend mondgedrag. Dit kan zorgen voor een afwijkende tand- en/of kaakpositie. Personen met afwijkende mondgewoonten hebben nood aan logopedische therapie voordat/terwijl zij een orthodontische behandeling ondergaan. Wanneer de mondgewoonten niet worden afgeleerd, zien we vaak dat de tandenstand die bereikt werd met orthodontie, niet blijvend is en zelfs kan teruggaan naar de tandenstand voor de orthodontische behandeling.

Binnen deze oromyofunctionele therapie (OMFT) leert het kind een correcte lipsluiting en tongpositie in rust en een juiste tongplaatsing tijdens het slikken en het spreken.

In april 2019 volgde ik de (basis)opleiding OMFT bij Peter Helderop.

(Jong)volwassenen

Neurogene spraak- en taalstoornissen

Soms kan een niet-aangeboren hersenletsel (trauma, beroerte, …) tot gevolg hebben dat mensen problemen vertonen met het begrijpen en produceren van taal (afasie) en/of het uitspreken van de taal (dysartrie en dyspraxie).

Afasie is een taalstoornis waarbij het taalbegrip en/of de taalproductie gestoord kunnen zijn. Hoe sneller de logopedische therapie kan starten na CVA, hoe groter de kans op herstel van de afasie. Maar ook na 6 maanden of zelfs na een jaar, kan er nog steeds verbetering optreden.

Dysartrie komt voor na beschadiging van het centraal of perifeer zenuwstelsel. Dit kan zijn als gevolg van een trauma of een beroerte, maar ook door neuromusculaire aandoeningen, zoals MS, ALS, ziekte van Parkinson, ...

In september 2018 volgde ik de opleiding Parkinsonzorg bij Parkinsonzorgwijzer Vlaanderen. Hierdoor kan ik nog gespecialiseerder werken op de specifieke problemen bij degeneratieve aandoeningen, waarbij de ziekte van Parkinson mijn voornaamste specialisatiegebied is.

Ik begeleid deze cliënten zowel op de praktijk als aan huis.
De huisbezoeken vinden plaats in de ruime regio Herent en Leuven. Voor huisbezoeken wordt, afhankelijk van de ligging, mogelijk een kilometervergoeding aangerekend. Zie tarieven voor meer informatie.

Slikstoornissen

Slikproblemen bij volwassenen kunnen ontstaan omwille van een trauma of beroerte, maar ook door dementie, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose (MS), ALS, hoofd- en halskanker, ... U kan bij mij terecht voor een slikevaluatie met een adviesgesprek en sliktherapie.

Ik begeleid deze cliënten zowel op de praktijk als aan huis.
Voor huisbezoeken wordt, afhankelijk van de ligging, mogelijk een kilometervergoeding aangerekend. Zie tarieven voor meer informatie.

Afwijkende mondgewoonten (OMFT)

Mondademhaling, duim-, vinger- en/of speenzuigen, nagelbijten, foutieve lip- en tonggewoonten in rust en tijdens het slikken en spreken zijn voorbeelden van afwijkend mondgedrag.

Dit kan zorgen voor een afwijkende tand- en/of kaakpositie. Personen met afwijkende mondgewoonten hebben nood aan logopedische therapie voordat/terwijl zij een orthodontische behandeling ondergaan. Wanneer de mondgewoonten niet worden afgeleerd, zien we vaak dat de tandenstand die bereikt werd met orthodontie, niet blijvend is en zelfs kan teruggaan naar de tandenstand voor de orthodontische behandeling.

Binnen deze oromyofunctionele therapie (OMFT) leert u een correcte lipsluiting en tongpositie in rust en een juiste tongplaatsing tijdens het slikken en het spreken.

In april 2019 volgde ik de (basis)opleiding OMFT bij Peter Helderop.

Zie ook mijn bijscholingen voor meer informatie.